Angličtina školáci/studenti

 Angličtina pro nejmenší I+II

Učebnice: Reilly, Vanessa: Cookie and Friends A + B, Oxford, 2005.

V rámci kurzu se děti nenásilnou a hravou formou seznámí se základní gramatikou a slovíčky anglického jazyka. Výuka je vedená nenásilnou formou. Děti si pomocí hudby, zpěvu, pohybu, kreslení a prvků dramatické výchovy postupně osvojí základy jazyka. Učebnice je speciálně vybrána pro děti, které ještě neumí číst a psát.

YLE Cambridge STARTERS I – III

Učebnice: Robinson, Anne; Saxby Karen: Fun for Starters (Second Edition), Cambridge 2010

V rámci přípravy na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku pro děti Starters budou probrány níže uvedené oblasti jazyka a to v rámci všech jazykových dovedností – mluveného projevu, psaní, čtení i poslechu. Žák se po absolvování kurzu dostane z jazykové úrovně A0 (úplný začátečník) na začátek jazykové úrovně A1- (začátečník) a bude schopen složit výše uvedenou mezinárodní zkoušku.

SLOVNÍ ZÁSOBA

 • Zvířata
 • Části těla a obličeje
 • Oblečení
 • Rodina, přátelé a my
 • Jídlo a pití
 • Domov
 • Jazyk a testování
 • Škola a třída
 • Sporty a volnočasové aktivity
 • Doprava

GRAMATIKA

 • Podstatná jména – jednotné i množné číslo, nepravidelná podstatná jména
 • Přídavná jména – velikost, barva, věk
 • Určitý a neurčitý člen
 • Zájmena – osobní, ukazovací, tázací, existenciální vazba
 • Číslovky – 1-20
 • Slovesa – to be, přítomný čas prostý a průběhový, modální slovesa (can, have got)
 • Předložky – on, in, with
 • Zdvořilostní fráze (Pardon?, Sorry?, I don't know, atd.)
 • Spojky – (or, and)

PRAKTICKÝ JAZYK (žák bude umět:)

 • Zapsat si hláskované slovo/a
 • Představit se a požádat druhé o představení (jméno)
 • Odpovědět na dotazy spojené s identifikací předmětů
 • Vyjádřit vztah vlastnictví
 • Vyjmenovat a popsat předměty denní potřeby, zvířata, ovoce, zeleninu a blízké osoby
 • Odpovídat a tvořit dotazy na předměty
 • Identifikovat a popsat osoby
 • Mluvit o rodině a přátelích
 • Popsat co mám rád a co chci
 • Mluvit o svých každodenních aktivitách
 • Porozumění a dávání jednotlivých příkazů
 • Vybrat si z několika nabízených předmětů
 • Tvořit rozvité věty
 • Zdvořilostní fráze

YLE Cambridge MOVERS I – III

Učebnice: Robinson, Anne; Saxby Karen: Fun for Movers (Second Edition), Cambridge 2010

V rámci přípravy na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku pro děti Movers bude rozšířena látka probraná v kurzech Starters o níže uvedené oblasti jazyka a to v rámci všech jazykových dovedností – mluveného projevu, psaní, čtení i poslechu. Žák se po absolvování kurzu dostane z jazykové úrovně A1+ (začátečník) na začátek jazykové úrovně A2- (mírně pokročilý) a bude schopen složit výše uvedenou mezinárodní zkoušku.

SLOVNÍ ZÁSOBA

Opakování témat (zvířata, části těla a obličeje, oblečení, rodina, přátelé a my, jídlo a pití, domov, jazyk a testování, škola a třída, sporty a volnočasové aktivity, doprava)

 • Zdraví
 • Naše okolí
 • Dovolená a prázdniny
 • Počasí
 • Svět kolem nás

GRAMATIKA

 • Podstatná jména – počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, nepravidelná podstatná jména
 • Přídavná jména – porovnávání, základní formy a stupňování přídavných jmen
 • Určitý a neurčitý člen, bez členu
 • Zájmena – vyjádření vlastnictví
 • Číslovky – 1-20, řadové číslovky 1-10
 • Slovesa – přítomný čas prostý a průběhový, sloveso + infinitiv/-ing, go + -ing; modální slovesa (must/mustn't, have go, have to, would/wouldn't, would like, shall, could, had)
 • Příslovce – vyjádření času, frekvence, způsobu, množství, porovnávání
 • Předložky – on, in, after, before
 • Spojky – (but, because)
 • Vztažné věty – who, which, that
 • Opakování a navazování na gramatiku probranou v rámci kurzu Starters

PRAKTICKÝ JAZYK (žák bude umět)

Opakování a navazování na praktické jazykové dovedností probrané na úrovni Starters

 • Mluvit o lidech a místech
 • Vyjádřit a porovnat množství a počet
 • Mluvit o počitatelných a nepočitatelných předmětech
 • Popsat vzhled a pocity lidí
 • Popsat události, které se staly v minulosti
 • Vyjádřit účel aktivity
 • Použití zdvořilostního jazyka za účelem nabídky
 • Popis aktivity a jak často se děje
 • Porovnávání předmětů a aktivit
 • Tvoření otázek za účelem získání informací
 • Používání místních a časových předložek
 • Tvořit rozvité věty
 • Zdvořilostní fráze

YLE Cambridge FLYERS I – III

Učebnice: Robinson, Anne; Saxby Karen: Fun for Flyers (Second Edition), Cambridge 2010

V rámci přípravy na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku pro děti Flyers bude rozšířena látka probraná v kurzech Starters a Movers o níže uvedené oblasti jazyka a to v rámci všech jazykových dovedností – mluveného projevu, psaní, čtení i poslechu. Žák se po absolvování kurzu dostane z počáteční jazykové úrovně A2- (mírně pokročilý) na začátek jazykové úrovně A2+ (mírně pokročilý) a bude schopen složit výše uvedenou mezinárodní zkoušku.

SLOVNÍ ZÁSOBA

 • měsíce a roční období
 • folklor a fantazie
 • vaření
 • zaměstnání a svět práce
 • škola a vyučované předměty
 • Opakování témat probraných v rámci kurzů Starters a Movers (zvířata, části těla a obličeje, oblečení, rodina, přátelé a my, jídlo a pití, domov, jazyk a testování, škola a třída, sporty a volnočasové aktivity, doprava, zdraví, naše okolí, dovolená a prázdniny, počasí, svět kolem nás)

GRAMATIKA

 • Tázací věty – zjištění času, informací o osobách za účelem jejich popisu
 • Slovesa – minulý čas průběhový, předpřítomný čas, plánovaná budoucnost, modální slovesa k vyjádření předpovědí a návrhů, trpný rod, pocitová slovesa
 • Příslovce – vyjádření stupně a míry
 • Spojky – (so)
 • Číslovky – 20-1000, řadové číslovky 1-31
 • Tázací dovětky
 • Vedlejší věty – podmínkové
 • Opakování a navazování na gramatiku probranou v rámci kurzů Starters a Movers

PRAKTICKÝ JAZYK (žák bude umět)

Opakování a navazování na praktické jazykové dovedností probrané na úrovni Starters a Movers

 • Mluvit o dnech, měsících a ročních obdobích
 • Zeptat se na časové údaje
 • Zeptat se na stupeň a míru
 • Požádat o detaily popisu osoby
 • Popsat přerušené aktivity v minulosti
 • Popsat nedávno ukončené jevy a aktivity
 • Popsat plánovanou budoucnost
 • Předpovědět (např. počasí)
 • Navrhnout aktivitu
 • Popsat vzhled a materiál předmětů
 • Vyjádřit proč něco nemůže udělat
 • Vytvořit rozvitou větu v rámci níž seřadí události dle časové souslednosti
 • Vyjádřit výsledek akce
 • Zeptat se na cestu (např. při cestování)
 • Požádat o potvrzení své promluvy
 • Vyjádřit podmíněné situace

YLE Cambridge KET I-II

Učebnice: Capel, Annette; Sharp, Wendy: Objective KET, Cambridge, 2008.

Zkouška KET – Zkouška Key English Test je určena pro začátečníky (znalosti na úrovni stupně A2), kteří si chtějí osvojit základy anglického jazyka. Zkouška zahrnuje čtení a psaní (1 hodina 10 minut), poslech (30 minut) a mluvenou část (8-10 minut ve dvojici). Žáci si v rámci kurzu osvojí znalosti z níže uvedených oblastí:

SLOVNÍ ZÁSOBA

 • Přátelé
 • Popis pocitů
 • Vyjádření osobního vlastnictví
 • Nakupování a obchody
 • Jídlo
 • Oslavy a svátky
 • Dny a měsíce
 • Národnosti
 • Cestování a dopravní prostředky
 • Zvířata
 • Volný čas
 • Telefonování
 • Oblečení a oblékání
 • Zábava – film, hudba
 • Budovy a obydlí (typy budov, nábytek a vybavení domáctnosti)
 • Sport a sportovní vybavení
 • Lidé a rodina
 • Počasí
 • Škola a vyučované předměty
 • Svět práce a zaměstnání
 • Výpočetní technika a počítače
 • Zdraví a části lidského těla
 • Komunikace – dopisy, e-maily

GRAMATIKA

 • Větná stavba v různých druzích vět
 • Slovesa – přítomný čas prostý, minulý čas prostý, prosté a průběhové časy, modální slovesa (must, had to, may, can, could, must, mustn't, don't have to, should, need to, needn't), budoucí čas (going to, will), trpný rod, předpřítomný čas (just, yet)
 • Příslovce – frekvence,
 • Tázací věty – v přítomném čase, how much ...? / how ... many?
 • Určitý a neurčitý člen a some/any
 • Spojky – and, but, or, because
 • Ustálená slovní spojení – do, make, take, spend, get, make, watch, see
 • Přídavná jména a příslovce užívaná pro popis
 • Stupňování přídavných jmen
 • Přivlastňovací přídavná jména a zájmena
 • Podmínkové věty – 1 a 2 kondicionál
 • Předložky časové a místní

YLE Cambridge PET I-II

Učebnice: Heyderman, Emma; May, Peter: Complete PET, Cambridge, 2010.

Zkouška PET – Zkouška Preliminary English Test dokládá znalosti nutné pro každodenní styk v angličtině a schopnost základní komunikace v obecných tématech (stupeň B1). Skládá se ze čtení a psaní (1,5 hodiny), poslechu (40 minut) a mluvené části (10-12 minut ve dvojici)

SLOVNÍ ZÁSOBA

 • Domov a domácnost
 • Studentská léta
 • Volnočasové aktivity
 • Cestování a popis míst
 • Mezilidské vztahy – pocity, názory a emoce
 • Svět módy
 • Popis ztracených předmětů
 • Počasí
 • Zdraví a zdravý životní styl
 • Jídlo a stravování – osobní preference
 • Obchody a nakupování
 • Příroda a životní prostředí
 • Slangová slovní spojení

GRAMATIKA

 • Větná stavba v různých druzích vět – přímé a nepřímě otázky
 • Podstatná jména – počitatelná a nepočitatelná
 • Vyjádření množství u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen (a few, a little, many, much, a lot of, lots of, a bit, far)
 • Přídavná jména – stupňování
 • Slovesa – přítomný čas prostý, minulý čas prostý a vazba used to, prosté a průběhové časy, průběhový čas pro vyjádření blízké budoucnosti, modální slovesa (must, had to, may, can, could, must, mustn't, don't have to, should, need to, needn't), budoucí čas (going to, will), trpný rod, předpřítomný čas (just, already, yet, since, for), sloveso v infinitivu/+ ing,
 • Ustálená slovní spojení – slovesa (do, make, take, spend, get, make, watch, see), přídavná jména a předložky, různé oblasti slovní zásoby (např. sport, nemoci,
 • Složená slova
 • Frázová slovesa
 • Příslovce – frekvence,
 • Tázací věty – v přítomném čase, how much ...? / how ... many?
 • Určitý a neurčitý člen a some/any
 • Spojky – and, but, or, because
 • Přídavná jména a příslovce užívaná pro popis
 • Přivlastňovací přídavná jména a zájmena
 • Podmínkové věty – 1 a 2 kondicionál
 • Přípony a předpony
 • Předložky časové, místní, pohybu
 • Přímá a nepřímá řeč

MATURITA B1 – I-II

Učebnice: Maturita Excellence, Oxford

Žák na jazykové úrovni B1- bude po absolvování dvousemestrálního kurzu Maturita B1 připraven splnit oficiálně stanovené požadavky pro základní maturitu. V rámci kurzu se žák zaměří na níže uvedené jazykové dovednosti. Žák bude schopen:

POSLECH

 • rozpoznat téma
 • pochopit hlavní myšlenku
 • pochopit záměr/názor mluvčího
 • postihnout hlavní body
 • postihnout specifické informace
 • porozumět orientačním pokynům
 • porozumět jednoduchým technickým informacím k předmětům každodenní potřeby

ČTENÍ

 • pochopit hlavní myšlenku/rozpoznat hlavní závěry textu
 • pochopit záměr a/nebo názor autora/vypravěče/postav
 • porozumět přáním a/nebo pocitům autora/vypravěče/postav
 • rozpoznat hlavní body
 • porozumět popisu událostí
 • porozumět výstavbě textu
 • vyhledat specifické informace
 • shromáždit specifické informace z různých částí textu
 • shromáždit specifické informace z více krátkých textů
 • porozumět jednoduchým návodům, předpisům, značením, nápisům, pokynům apod.
 • odhadnout význam neznámých výrazů
 • rozpoznat, zda text obsahuje relevantní informaci/-e

PÍSEMNÝ PROJEV

 • popsat místo, cestu, věc, osobu, zážitek, událost, zkušenost, děj apod.
 • popsat a/nebo představit sebe i druhé
 • popsat pocity a reakce, např. libost/nelibost, souhlas/nesouhlas, překvapení, obavu
 • vyjádřit názor/postoj a morální stanovisko, např. omluvu, lítost
 • vyjádřit vlastní myšlenky
 • vyjádřit úmysl, přání, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení apod.
 • zdůvodnit určité činnosti a/nebo skutečnosti
 • vysvětlit problém a/nebo navrhnout řešení problému
 • vysvětlit a/nebo zdůraznit, co považuje za důležité
 • sdělit/ověřit si specifické informace a zprávy
 • požádat o specifické informace
 • shrnout a/nebo využít předložené faktografické informace
 • zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod.
 • zodpovědět jednoduché dotazy

ÚSTNÍ PROJEV

 • popsat místo, cestu, věc, osobu, činnost, událost, zkušenost apod.
 • popsat a/nebo představit sebe i druhé
 • poskytnout nekomplikované informace a s omezenou přesností složitější informace
 • uvést podrobnosti
 • porovnat různé alternativy
 • shrnout informace
 • rozvinout argumentaci
 • vyjádřit myšlenky, přesvědčení, pocity, sny, naděje apod.
 • vyjádřit názor např. na pořad, událost
 • postihnout dostatečně přesně podstatu myšlenky nebo problému
 • vyjádřit souhlas/nesouhlas s jednáním apod.
 • vysvětlit své názory, reakce, plány a jednání a stručně je zdůvodnit
 • vysvětlit a/nebo zdůraznit, co považuje za důležité
 • vysvětlit, proč něco představuje problém
 • požádat o ujištění, že výraz, který užil, je správný

MATURITA B2 – I-II

Učebnice: Exam Excellence, Oxford

Žák na jazykové úrovni B1+ – B2- bude po absolvování dvousemestrálního kurzu Maturita B2 připraven splnit oficiálně stanovené požadavky pro vyšší maturitu. V rámci kurzu se žák zaměří na níže uvedené jazykové dovednosti. Žák bude schopen:

POSLECH

 • pochopit hlavní myšlenku
 • pochopit záměr/názor/postoj mluvčích
 • postihnout hlavní body
 • postihnout podrobné/detailní informace
 • porozumět podrobným orientačním pokynům

ČTENÍ

 • pochopit hlavní myšlenku/základní smysl textu
 • pochopit záměr a názor autora/vypravěče/postav
 • porozumět pocitům autora/vypravěče/postavy
 • porozumět postoji autora/vypravěče/postavy
 • rozpoznat hlavní body
 • porozumět výstavbě textu/postihnout sled hlavních myšlenek
 • vyhledat specifické informace
 • vyhledat důležité podrobnosti
 • shromáždit specifické informace z různých částí textu
 • shromáždit specifické informace z více krátkých textů
 • porozumět podrobnostem v návodech
 • odhadnout význam neznámých výrazů
 • rozpoznat, zda text obsahuje relevantní informaci/-e

PÍSEMNÝ PROJEV

 • popsat podrobně osobu, místo, věc, skutečné nebo smyšlené události, zážitky apod.
 • popsat podrobně pracovní postup
 • sdělit podrobné informace a zprávy a reagovat na ně
 • zformulovat dotazy a reagovat na ně
 • uvést potřebné detaily
 • vyjádřit myšlenky a vztahy mezi nimi
 • zformulovat žádost, nabídku, stížnost, reklamaci apod.
 • vyjádřit své názory a reagovat na názory jiných
 • uvést důvody pro a proti určitému názorovému stanovisku
 • vysvětlit/porovnat výhody a nevýhody různých možností, přístupů apod.
 • vysvětlit běžné problémy a/nebo navrhnout řešení problému
 • zhodnotit různé návrhy řešení problému
 • zdůraznit důležité myšlenky
 • zdůraznit důležitost událostí a zážitků z osobního hlediska
 • vyjádřit míru pocitu
 • rozvinout hlavní kompoziční složky a doložit je relevantními podrobnostmi/příklady
 • shrnout a skloubit informace a argumenty (i z více zdrojů)
 • rozvinout systematicky argumentaci
 • posoudit kriticky film, knihu, divadelní hru apod.

ÚSTNÍ PROJEV

 • popsat podrobně osobu, místo, věc, skutečné nebo smyšlené události, zážitky apod.
 • poskytnout podrobné informace
 • shrnout a skloubit informace a argumenty z více zdrojů
 • porovnat různé alternativy
 • vyjádřit vztahy mezi věcmi, osobami, myšlenkami, událostmi apod.
 • vyjádřit myšlenky/názory/přesvědčení/různou míru emocí apod.
 • rozvést své myšlenky/názory a podpořit je argumenty a/nebo příklady
 • zdůvodnit svůj názor/přesvědčení apod. pomocí vhodných argumentů
 • vyjádřit a zdůvodnit souhlas či nesouhlas s určitým názorem, jednáním apod.
 • vystavět a systematicky rozvinout jasnou argumentaci
 • uvést potřebné podrobnosti
 • vyjádřit, v čem jsou pro něj věci, místa, události, zážitky apod. důležité
 • rozvinout hlavní body/doložit je relevantními podrobnostmi a příklady
 • zdůraznit hlavní body a/nebo hlavní myšlenky
 • vysvětlit problém
 • zvážit možné příčiny nebo následky problému
 • zhodnotit různé návrhy řešení problému
 • zformulovat hypotézy
 • požádat o ujištění, že výraz, který užil, je správný